Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Władze Banku.

RADA NADZORCZA BANKU ZARZĄD BANKU

Zygmunt Genowefa – Przewodniczący Rady Nadzorczej BS

Skałuba Maria – Z-ca Przewodniczącego Rady BS

Świstak Jan – Sekretarz Rady BS

Sypień Bronisława - Członek Rady BS

Zegar Julian - Członek Rady BS

Bokota Romualda - Członek Rady BS

Janik Lucjan - Członek Rady BS

Prezes Zarządu
Janina Cios

Wiceprezes Zarządu
Marcin Boruta

Członek Zarządu
Honorata Longosz

Oświadczenie Zarządu Banku o stosowaniu ZŁK dla instytucji nadzorowanych

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Wyciąg z regulaminu organizacyjnego

Polityka informacyjna Banku

 

Udziałowcy Banku

Na dzień 31.12.2014r. BS w Wielopolu Skrzyńskim zrzeszał 1313 członków.
Aby stać się udziałowcem Banku wystarczy podpisać deklarację udziałową wpłacić jeden lub więcej udziałów. Wartość jednego udziału wynosi 100 zł. Nasz Bank w dzisiejszej formie organizacyjnej jest spółdzielnią - w której członkostwo ma charakter ogólnodostępny i dobrowolny Członkowie są właścicielami Banku mając równe prawo głosu, jeden członek - jeden głos.

Udziałowiec ma prawo:
- do brania udziału w Zebraniach Przedstawicieli, Zebraniach Grupy Członkowskiej do której należy,
- do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w Statucie,
- do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego rewidenta,
- do zaznajamiania się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
- do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,
- do korzystania z oprocentowania udziałów, zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli w tej sprawie,
- do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji,
- zgłaszać wnioski dotyczące działalności Banku Spółdzielczego i żądać informacji o sposobie ich załatwiania,
- do pierwszeństwa w korzystaniu z kredytów oraz wszelkich usług świadczonych przez Bank Spółdzielczy,
- do korzystania z innych form pomocy świadczonych przez Bank Spółdzielczy,
- uczestniczyć w posiedzeniach organów banku w trakcie rozpatrywania spraw bezpośrednio jego dotyczących.

Udziałowiec ma obowiązek:
- wpłacić wpisowe i zadeklarować udziały w przewidzianym Statutem terminie,
- stosować się do postanowień Statutu i uchwał organów Banku,
- troszczyć się o dobro Banku i jego rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku,
- zapobiegać marnotrawstwu i działaniu na szkodę Banku,
- zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

 

Historia Banku.

Spółka Oszczędności i pożyczek w Wielopolu Skrzyńskim została założona w 1898 roku. W 1913 roku spółka zrzeszała 202 członków. Od początku przełożonym zarządu był ks. Józef Radonowicz, kasjerem – Aleksander Milan – kierownik szkoły, a przewodniczącym Rady – Wojciech Święton – organista. Kasa ta działała w okresie międzywojennym, jednak na temat jej działalności nie zachowały się żadne dokumenty.

Na tym terenie działała także podobna Spółka założona w 1906 w Niedźwiadzie. 7 marca 1925 roku siedziba Spółki została przeniesiona do Glinika. W tym dniu odbyło się pierwsze posiedzenie – wybrany został Zarząd i Rada. W skład Zarządu weszli Józef Kulig – przełożony, Antoni Litak – kasjer oraz członkowie Wojciech Mazur, Józef Wójcik – mieszkańcy Glinika. W skład rady weszli: Jan Dziedzic, Antoni Dziedzic, Józef Misiura, Antoni Tokarski, Wojciech Litak – wszyscy z Glinika i Leon Bobulski z Niedźwiady. Spółka przyjęła nazwę „Kasa Stefczyka . Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością w Gliniku.”
W 1934r. na przewodniczącego Zarządu wybrano Józefa Wójcika , skarbnikiem został Franciszek Sokołowski, członkami – Józef Bieszczad i Stanisław Mucha, a funkcją sekretarza powierzono Wojciechowi Ziobrowski, do domu którego przeniesiono siedzibę Kasy.

Wybuch II wojny Światowej spowodował ograniczenie działalności Kasy Stefczyka w Gliniku. Bank Spółdzielczy nie dysponuje dokumentami z tego okresu.
Na terenie obecnej Gminy działa natomiast – przez cały okres okupacji i wojny (powstała w 1905 r.) Kasa Stefczyka w Brzezinach. 21 czerwca 1942 r. przy udziale 206 członków odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym wybrano władzę Kasy.

Po wyzwoleniu jesienią 1947 roku wznowiła działalność Kasa Stefczyka w Gliniku. Część ocalałych dokumentów i kasa ogniotrwała przeniesione zostały do mieszkania Czesława Kuliga, który pełnił obowiązki księgowego. 1 stycznia 1948 r. w Wielopolu Skrzyńskim powołano do życia Spółdzielnie Oszczędnościowo – Pożyczkową z połączenia Kas Stefczyka W Gliniku i Wielopolu.
Kasa Stefczyka w Brzezinach prowadziła działalność jako samodzielna jednostka do 1950 roku. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Rzeszowie zarejestrowane zostało powstanie Gminnej Kasy Spółdzielczej z siedzibą w Wielopolu Skrzyńskim. W skład Zarządu weszki: Tadeusz Kiebała, Stanisałw Sokołowski i Władysław Włodyka. Zastępcami członków zastali Piotr Frań i Czeslaw Kulig. 8 lutego 1950 r. Sąd Powiatowy w Rzeszowie dokonał rejestracji statutu GKS, w którym określony został teren działania: gmina Wielopole Skrzyńskie w powiecie dębickim. W 1954 roku GKS w Wielopolu Skrzyńskim podporządkowany został Oddziałowi powiatowemu NBP w Dębicy. Działalność samorządowa stała się formalna, protokoły z posiedzeń lapidarne, zawsze z tym samym porządkiem obrad.

Zgodnie z ustawą z 12 czerwca 1975 r. „O prawie bankowym” powstał Bank Gospodarki Żywnościowej. 21 września tego roku Kasa Spółdzielcza zmieniła nazwę na Bank Spółdzielczy. Działalność samorządowa w nowych warunkach, rozpoczęło Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli, które uchwaliło statut Banku. Na teren działania wyznaczono Wielopole Skrzyńskie.codzienną pracę Banku, w tym odsługę klientów, utrudniały niekorzystne warunki lokalowe. Do 1977 r. Siedziba Banku Spółdzielczego mieściła się w małych izbach o łącznej powierzchni ok. 30 m2 mieszczących się w bydynku stanowiącym mienie wiejskie, pracowało tam 7 osób. W tej sytuacji staraniem BS i Oddziału Wojewódzkiego BGŻ w Rzeszowie podjęto budowę obiektu bankowego. W pracy tej zaangażowany był ówczesny kierownik kasy, a potem dyrektor BS – Tadeusz Kiebała. W listopadzie 1977 r. oddany został do użytku nowy piętrowy budynek Banku. W części parterowej urządzono nowoczesną salę do obsługi klientów, natomiast na piętrze znajduje się6 pomieszczeń biurowych i sala narad. Przekazanie obiektu do użytku przekształciło się w uroczyste spotkanie aktywu społecznego z województwa rzeszowskiego. Było to ważne wydarzenie w życiu gminy, tym bardziej, że oddawano do użytku jeden z pierwszych ważniejszych obiektów wybudowanych w Wielopolu Skrzyńskim po II wojnie światowej.

W powojennej historii Kasy, a później Banku Spółdzielczego w zarządzie działali:

 • Tadeusz Kiebała (w w latach 1948-1978 i 1980-1990, dyrektor BS w latach 1948-1979 i w 1981 r.)
 • Stanisław Sokołowski (1948-1955),
 • Władysław Włodyka (1948-1951),
 • Michał Plich (1955-1978),
 • Stanisław Wójcik (1965-1983)
 • Stanisław Ozga (1978-1980),
 • Zdzisław Piechowiak (1980-1981, dyrektor BS w roku 1980),
 • Stanisław Darłak (1978-1990, dyrektor BS w latach 1982-1990 i Prezes Zarządu),
 • Tadeusz Chmiel (1983-1995),
 • Michal Ptaszek (1990-19930,
 • Janina Cios (1990-nadal, dyrektor BS i Prezes Zarządu do chwili obecnej),
 • Jadwiga Mielcarek (1993-2001, długoletni pracownik BS),
 • Irena Kiebała (1995-1996),
 • Natalia Pas (1996-1997 i 1999-2006),
 • Anna Wojnarowska (1997-1999)
 • Teresa Kipa (2006-2009)

Wieloletnią Główną Księgową Banku była pani Irena Kiebała – lata 1958-1996. Obecnie funkcję Głównej Księgowej pełni Teresa Kipa.
Funkcję Przewodniczącego Rady BS pełnili:

 • Stefan Kaczan (1950-1983),
 • Michał Laska (1983-1993),
 • Genowefa Zygmunt (1994-nadal)

Wieloletni członkowie Rady:

 • Czesław Kulig (księgowy Kasy Stefczyka w Gliniku),
 • Eugeniusz Chmura,
 • Piotr Urban,
 • Edward Zabiegły,
 • Genowefa Zygmunt,
 • Edward Chmiel,
 • Tadeusz Cyrulik,
 • Eugeniusz Tokarz,
 • Wojciech Misiura,
 • Irena Kiebała,
 • Maria Skałuba,
 • Lucjan Janik,
 • Wladyslaw Płoucha.

Ważnym wydarzeniem w historii Banku było zrzeszenie się w 1997 roku w Rzeszowskim Banku Regionalnym. Lata następne to walka o przetrwanie banku, o osiągnięcie kapitałów własnych na poziomie wymaganym prawem, jak również szereg prac remontowych. Kolejnym etapem w najnowszej historii Banku było zrzeszenie się, w roku 2002, w Banku Polskiej Spółdzielczości. Pomimo iż dokonywane w ostatnich latach przemiany, także polityczne, nie sprzyjały stabilizacji ekonomicznej sektora banków spółdzielczych – Bank nasz pracuje rentownie.  
W latach 2006-2009 funkcjonowała na terenie miasta Rzeszowa filia Banku Spółdzielczego przy ul. Lenartowicza 11.
W 2009 roku na terenie Brzezin został otwarty Punkt Obsługi Klienta.

Historia Wielopola

Historia Wielopola sięga XI wieku i czasów króla Bolesława Śmiałego. Przypuszczalnie na Stroszowej Górze powstał we wczesnym średniowieczu gród obronny, a później obok niego rozwinęła się osada.

Prawa miejskie wieś otrzymała ok. 1348 r. jako Furstenberg (Książęca Góra)i utraciła po reformie administracyjnej w 1933 r. O awansie do grona miast zadecydowało położenie Wielopola na drodze handlowej z Sandomierza przez Ropczyce, doliną Wielopolki, w kierunku przełęczy karpackich na Węgry.

Zabytki

 • Zespół kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP – usytuowany w zachodnim narożu rynku, konsekrowany w 1683r.; kościół ma charakter barokowy, murowany, z zabytkowym wystrojem wnętrza oraz murowaną dzwonnicą.
 • Kapliczka św. Floriana i Sebastiana – usytuowana w rynku; murowana z drewnianymi figurami z początku XIX w.
 • Liczne domy drewniane pochodzące z XIX w.
 • Pozostałości po fortyfikacjach i obwarowaniach miejskich.
 • Cmentarze znajdujące się wokół Wielopola stanowiące ważny element krajobrazu kulturowego.
 • Kirkut – cmentarz żydowski

Sport i rekreacja

Oprócz zabytków Wielopole Skrzyńskie posiada ośrodek rekreacyjno-sportowy z boiskiem do piłki nożnej oraz z odkrytym basenem. Miejscowość posiada ponadto tereny o dużych walorach rekreacyjnych i krajobrazowych. Obszar gminy leży bowiem w obszarze malowniczego Pogórza Strzyżowskiego, od południa graniczy też z Czarnorzeckim Parkiem Krajobrazowym.

Znane osoby związane z wsią

 • Tadeusz Kantor – artysta malarz, teatrolog profesor ASP w Krakowie, innowator w sztuce teatru, dramaturg. Założyciel teatru Cricot 2.Twórca wielu sztuk teatralnych, wystawianych na całym świecie. Urodził się i mieszkał przez pierwsze lata życia w starej plebanii wybudowanej w XIX w. gdzie obecnie znajduje się Ośrodek Dokumentacji Historii Regionu im. Tadeusza Kantora. Ojciec słynnego artysty pełnił funkcję miejscowego nauczyciela, uczestniczył w I wojnie światowej w armii austro-węgierskiej. W latach osiemdziesiątych w miejscowym kościele została wystawiona głośna sztuka tego artysty: "Wielopole, Wielopole", będąca jednym z główanych osiągnięć pracy twórczej.
 • Marcin Daniec – satyryk

W obrębie gminy (Broniszów) urodził się w 1846 r. *Karol Olszewski, wybitny fizyk i chemik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspólnie z Zygmuntem Wróblewskim dokonał pierwszego skroplenia tlenu.

Kultywowane stare lokalne obyczaje

 • Emaus - Obrzęd związany z obchodami Świąt Wielkanocnych, rozpoczynający się o północy w Wielką Sobotę, kiedy to strażacy pełniący straż przy grobie Chrystusa odwiedzają wielopolskie domostwa, bębniąc w zabytkowy bęben, pozostawiony Wielopolanom przez króla Jana III Sobieskiego, oznajmiają zmartwychwstanie Jezusa. W niedzielę wielkanocną uczestnicy zbierają się wokół figury św. Jana i w procesji, przy śpiewie pieśni wielkanocnych i dźwiękach bębna Sobieskiego podążają na cmentarz choleryczny. Upamiętniając tym ofiary epidemii cholery. Na miejscu odśpiewywany jest psalm do św. Rozalii patronki od morowego powietrza i pieśni wielkanocne.

Legenda o bębnie Sobieskiego

w opisach historii bębna nie ma zgodności co do tego czy król Jan III Sobieski podarował Wielopolanom bęben w zamian za gościnę w zamku wielopolskim, wracając spod Wiednia czy tam podążając. Jednakże większość historyków podaje, iż musiało to się wydarzyć w drodze powrotnej króla, jako że bęben jest pochodzenia tureckiego.

Kantoraria – Podkarpackie Konferencje Teatrów Poszukujących o nagrodę im T.M. Kantora (krzesło kantorowskie) Cykliczna impreza w której biorą udział amatorskie teatry z Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Rosji.

Zamek w Wielopolu Skrzyńskim został wybudowany przed rokiem 1580 przez Kacpra Maciejowskiego Najwyższego Koniuszego Królewskiego wraz z predium dworskim. Jak wynika z przekazów był to okazały zamek w stylu renesansowym. W historii właścicieli tego zamczyska przewijają się nazwiska takie jak: Zborowscy, Stadniccy, Skrzyńscy, hetman Jabłonowski, Ludwik Dębicki. Tradycja utrzymuje że w zamku była kaplica arian i że w lochach mieszczą się ich groby. Hrabia Dębicki sprzedał zamek miejscowym Żydom na materiał budowlany. Ci zaś rozebrali go na budulec ok. roku 1906.


 

O Banku     |    Karty Płatnicze     |    Opłaty i Prowizje     |    Bankomaty    |    Kontakt